Artykuły

Status prawny izby

Status izb komorniczych określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [poniżej wyciąg z przepisów]:

Art. 79.

1. Komornicy tworzą samorząd komorniczy.

2. Samorząd komorniczy obejmuje:

 1. Krajowy Zjazd Komorników;
 2. Krajową Radę Komorniczą;
 3. walne zgromadzenia komorników izb komorniczych;
 4. izby komornicze.

3. Krajowa Rada Komornicza i izby komornicze posiadają osobowość prawną.

4. Kadencja władz samorządu komorniczego trwa 4 lata.

 

Art. 86.

1. Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego.

2. Siedzibą izby komorniczej jest miejscowość, w której ma siedzibę sąd apelacyjny.

3. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z mocy prawa z dniem uzyskania przez komornika prawa wykonywania czynności, o których mowa w art. 2, i ustaje z dniem odwołania komornika. Z dniem odwołania komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego.

Przedmiot działania izby

Przedmiot działania izb komorniczych określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [poniżej wyciąg z przepisów]:

[...]

Art. 89.

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej należy:

 1. wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz członków rady izby komorniczej;
 2. wybór członków Krajowej Rady Komorniczej;
 3. wybór komisji rewizyjnej w składzie przewodniczącego i 4 członków;
 4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania przedstawionego przez radę izby komorniczej i zamknięcie okresu rachunkowego;
 5. uchwalenie budżetu;
 6. uchwalenie składek na określone cele;
 7. uchwalenie regulaminu działania;
 8. opiniowanie innych spraw dotyczących komorników, o które zwróci się Minister Sprawiedliwości.

2. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej wybiera przewodniczącego zgromadzenia i uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu jawnym.

3. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej podejmuje uchwały w innych sprawach niż określone w ust. 2 w głosowaniu tajnym.

Art. 90.

1. Decyzje walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej zapadają w formie uchwał. 2. Do ważności uchwał walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej 2/3 komorników izby komorniczej.

[...]

Art. 92.

1. Rada izby komorniczej reprezentuje izbę komorniczą.

2. Przewodniczący rady izby komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. W razie nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący rady.

3. Uchwały rady izby komorniczej są wykonywane przez przewodniczącego lub wyznaczonych jej członków.

4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych rada izby komorniczej wyraża w formie uchwały.

Art. 93.

1. Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

 1. (uchylony);
 2. wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów komorniczych;
 3. (uchylony);
 4. nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych powagi i godności zawodu;
 5. zlecanie komornikom-wizytatorom dokonania wizytacji wyznaczonej kancelarii;
 6. organizowanie doskonalenia zawodowego komorników;
 7. organizowanie szkolenia aplikantów komorniczych;
 8. zarząd majątkiem izby komorniczej;
 9. zwoływanie walnych zgromadzeń komorników izby komorniczej i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
 10. prowadzenie rejestrów komorników, asesorów i aplikantów komorniczych oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej;
 11. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.

2. Do zakresu działania rady izby komorniczej może także należeć wykonywanie czynności, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 15.

3. Rada izby komorniczej przedstawia corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 10.

Walne zgromadzenie

Organ Walnego Zgromadzenia Komorników Sądowych Izby Komorniczej w Szczecinie statuują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [poniżej wyciąg z przepisów]:

 

Art. 87.

Organami izby komorniczej są:

 1. walne zgromadzenie komorników izby komorniczej;
 2. rada izby komorniczej;
 3. komisja rewizyjna.

[...]

 

Art. 88.

1. Walne zgromadzenia komorników izby komorniczej są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zgromadzenie komorników izby komorniczej zwołuje rada izby komorniczej w pierwszym kwartale każdego roku.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie komorników izby komorniczej zwoływane jest z inicjatywy Krajowej Rady Komorniczej na podstawie uchwały rady izby komorniczej albo na wniosek co najmniej 1/5 komorników izby komorniczej.

4. W walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej ma obowiązek uczestniczyć każdy członek danej izby komorniczej.

5. W walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej mają prawo uczestniczyć aplikanci i asesorzy komorniczy, jednakże nie mogą oni brać udziału w głosowaniu.

 

Art. 89.

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej należy:

 1. wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz członków rady izby komorniczej;
 2. wybór członków Krajowej Rady Komorniczej;
 3. wybór komisji rewizyjnej w składzie przewodniczącego i 4 członków;
 4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania przedstawionego przez radę izby komorniczej i zamknięcie okresu rachunkowego;
 5. uchwalenie budżetu;
 6. uchwalenie składek na określone cele;
 7. uchwalenie regulaminu działania;
 8. opiniowanie innych spraw dotyczących komorników, o które zwróci się Minister Sprawiedliwości.

2. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej wybiera przewodniczącego zgromadzenia i uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu jawnym.

3. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej podejmuje uchwały w innych sprawach niż określone w ust. 2 w głosowaniu tajnym.

 

Art. 90.

1. Decyzje walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej zapadają w formie uchwał.

2. Do ważności uchwał walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej 2/3 komorników izby komorniczej.

Komisja rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej Izby Komorniczej w Szczecinie:

 

Przewodniczący - Waldemar Matuszak
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Karol Grzelewski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach

Marek Wójcik
Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim

Włodzimierz Raczewski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach

Łukasz Pauch
Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

 

 

Delegaci do KRK

Skład delegacji Izby Komorniczej w Szczecinie do Krajowej Rady Komorniczej:

Diana Kucharska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Waldemar Matuszak
Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

 

Back to top