Przedmiot działania izby

Przedmiot działania izb komorniczych określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [poniżej wyciąg z przepisów]:

[...]

Art. 89.

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej należy:

 1. wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz członków rady izby komorniczej;
 2. wybór członków Krajowej Rady Komorniczej;
 3. wybór komisji rewizyjnej w składzie przewodniczącego i 4 członków;
 4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania przedstawionego przez radę izby komorniczej i zamknięcie okresu rachunkowego;
 5. uchwalenie budżetu;
 6. uchwalenie składek na określone cele;
 7. uchwalenie regulaminu działania;
 8. opiniowanie innych spraw dotyczących komorników, o które zwróci się Minister Sprawiedliwości.

2. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej wybiera przewodniczącego zgromadzenia i uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu jawnym.

3. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej podejmuje uchwały w innych sprawach niż określone w ust. 2 w głosowaniu tajnym.

Art. 90.

1. Decyzje walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej zapadają w formie uchwał. 2. Do ważności uchwał walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej 2/3 komorników izby komorniczej.

[...]

Art. 92.

1. Rada izby komorniczej reprezentuje izbę komorniczą.

2. Przewodniczący rady izby komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. W razie nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący rady.

3. Uchwały rady izby komorniczej są wykonywane przez przewodniczącego lub wyznaczonych jej członków.

4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych rada izby komorniczej wyraża w formie uchwały.

Art. 93.

1. Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

 1. (uchylony);
 2. wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów komorniczych;
 3. (uchylony);
 4. nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych powagi i godności zawodu;
 5. zlecanie komornikom-wizytatorom dokonania wizytacji wyznaczonej kancelarii;
 6. organizowanie doskonalenia zawodowego komorników;
 7. organizowanie szkolenia aplikantów komorniczych;
 8. zarząd majątkiem izby komorniczej;
 9. zwoływanie walnych zgromadzeń komorników izby komorniczej i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
 10. prowadzenie rejestrów komorników, asesorów i aplikantów komorniczych oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej;
 11. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.

2. Do zakresu działania rady izby komorniczej może także należeć wykonywanie czynności, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 15.

3. Rada izby komorniczej przedstawia corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 10.

Back to top