Walne zgromadzenie

Organ Walnego Zgromadzenia Komorników Sądowych Izby Komorniczej w Szczecinie statuują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [poniżej wyciąg z przepisów]:

 

Art. 87.

Organami izby komorniczej są:

 1. walne zgromadzenie komorników izby komorniczej;
 2. rada izby komorniczej;
 3. komisja rewizyjna.

[...]

 

Art. 88.

1. Walne zgromadzenia komorników izby komorniczej są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zgromadzenie komorników izby komorniczej zwołuje rada izby komorniczej w pierwszym kwartale każdego roku.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie komorników izby komorniczej zwoływane jest z inicjatywy Krajowej Rady Komorniczej na podstawie uchwały rady izby komorniczej albo na wniosek co najmniej 1/5 komorników izby komorniczej.

4. W walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej ma obowiązek uczestniczyć każdy członek danej izby komorniczej.

5. W walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej mają prawo uczestniczyć aplikanci i asesorzy komorniczy, jednakże nie mogą oni brać udziału w głosowaniu.

 

Art. 89.

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej należy:

 1. wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz członków rady izby komorniczej;
 2. wybór członków Krajowej Rady Komorniczej;
 3. wybór komisji rewizyjnej w składzie przewodniczącego i 4 członków;
 4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania przedstawionego przez radę izby komorniczej i zamknięcie okresu rachunkowego;
 5. uchwalenie budżetu;
 6. uchwalenie składek na określone cele;
 7. uchwalenie regulaminu działania;
 8. opiniowanie innych spraw dotyczących komorników, o które zwróci się Minister Sprawiedliwości.

2. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej wybiera przewodniczącego zgromadzenia i uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu jawnym.

3. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej podejmuje uchwały w innych sprawach niż określone w ust. 2 w głosowaniu tajnym.

 

Art. 90.

1. Decyzje walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej zapadają w formie uchwał.

2. Do ważności uchwał walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej 2/3 komorników izby komorniczej.

Back to top