Aplikacja komornicza

Aplikantem komorniczym może zostać ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiada nieposzlakowaną opinię;
 4. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. nie jest podejrzany o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika;
 8. uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, zwanego dalej „egzaminem konkursowym”.

 Aplikanta komorniczego zatrudnia komornik.

 Osobie spełniającej warunki, o których mowa powyżej nie można odmówić wpisu na listę aplikantów komorniczych.

 Do obowiązków aplikanta należy, w szczególności:

 1. uczestniczenie w przewidzianych programem aplikacji zajęciach seminaryjnych oraz w praktykach;
 2. samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności niezbędnych do zajmowania stanowiska komornika;
 3. przystępowanie, w wyznaczonym terminie, do sprawdzianów wiedzy oraz kolokwium, przeprowadzanych w czasie aplikacji, a także do egzaminu komorniczego.

 Aplikacja komornicza jest odpłatna. Koszty szkolenia aplikantów komorniczych pokrywane są z wnoszonych przez nich opłat.

Wpis na listę aplikantów 2015/2016!

Back to top